អំពីខ្ញុំបាទ

ខ្ញុំបាទឈ្មោះ​អន​សុភា​ជានិស្សិត​ជំនន់ទី​៧​វគ្គ ៣​ក្រុម A4 ឆ្នាំទី​៤​ឆមាសទី​១​នៃ​សាកវិទ្យាល័យបៀប្រាយ។

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: