ចំណង់ចំណូលចិត្តពេលទំនេរ

ចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ខ្ញុំ​
អានសៀវភៅ និង ឯកសារពាក់ព័ន្ធ និង បច្ចេកវិជ្ជាពត៌មាន ព្រមទាំងស្តាប់ចំរៀង និង មើល ទូរទស្ស

Advertisements

អំពីខ្ញុំបាទ

ខ្ញុំបាទឈ្មោះ​អន​សុភា​ជានិស្សិត​ជំនន់ទី​៧​វគ្គ ៣​ក្រុម A4 ឆ្នាំទី​៤​ឆមាសទី​១​នៃ​សាកវិទ្យាល័យបៀប្រាយ។

ផ្សេងៗ

អន​សុភា

សូមស្វាគមន៏សំរាប់ទំនាក់ទំនង

sopheaIT@gmail.com